Trädgårdsvält

Välj en produkt
<% ' String fuer Title-Tag strProdNum = "" strWebUrl = "http://www.homeofgarden.de" strPageUrl = "http://" & Request.ServerVariables("SERVER_NAME") & "/1067_1492.htm?prod_id=prod_1492" If strProdNum <> "" Then Dim objSrvHTTP, objXMLDocument, strPathToXML, strWebUrl Set objSrvHTTP = Server.CreateObject ("Msxml2.ServerXMLHTTP.3.0") 'Set objSrvHTTP = Server.CreateObject("WinHttp.WinHttpRequest.5.1") Set objXMLDocument = Server.CreateObject ("Msxml2.DOMDocument.3.0") objXMLDocument.async= false objXMLDocument.validateOnParse = False objXMLDocument.resolveExternals = False strPathToXML = "http://www.alko-garten.de/files/alko_products.xml" objSrvHTTP.open "GET", strPathToXML, false objSrvHTTP.send () xmlText = objSrvHTTP.ResponseText 'Response.write(xmlText) If not objXMLDocument.LoadXml(xmlText) Then Else Response.ContentType = "text/html" Set objProductList = objXMLDocument.getElementsByTagName("Product") For i=0 To (objProductList.length - 1) If (objProductList.item(i).childNodes(0).text = "") Then strWebUrl = objProductList.item(i).childNodes(1).text Exit For End If Next Set objProductList = Nothing End If Set objSrvHTTP = Nothing %> <% If "" = "" Then %> <% End If %> <% End If %>
Tekniska specifikationer Trädgårdsvelt GW 50
Art.-Nr. 119 104
EAN 400 371 803 7654
Arbetsbredd 50 cm
Vikt med vatten 72 kg
Vikt med sand 120 kg
Vikt tom 13 kg
Ca pris inkl. moms 1.295,00 SEK
Alla priser är rekomenderade priser inkl moms. AL-KO Ginge reserverar sig för eventuella kampanjpriser. Produktsortiment och specifikationer kan variera mellan de olika länderna. Vi förbehåller oss rätten att ändra pga tekniska förändringar. Vi reserverar oss även för misstag och feltryck.