Dränkbara pumpar för smutsvatten

<% ' String fuer Title-Tag strProdNum = "" strWebUrl = "http://www.homeofgarden.de" strPageUrl = "http://" & Request.ServerVariables("SERVER_NAME") & "/86_1352.htm?prod_id=prod_1352" If strProdNum <> "" Then Dim objSrvHTTP, objXMLDocument, strPathToXML, strWebUrl Set objSrvHTTP = Server.CreateObject ("Msxml2.ServerXMLHTTP.3.0") 'Set objSrvHTTP = Server.CreateObject("WinHttp.WinHttpRequest.5.1") Set objXMLDocument = Server.CreateObject ("Msxml2.DOMDocument.3.0") objXMLDocument.async= false objXMLDocument.validateOnParse = False objXMLDocument.resolveExternals = False strPathToXML = "http://www.alko-garten.de/files/alko_products.xml" objSrvHTTP.open "GET", strPathToXML, false objSrvHTTP.send () xmlText = objSrvHTTP.ResponseText 'Response.write(xmlText) If not objXMLDocument.LoadXml(xmlText) Then Else Response.ContentType = "text/html" Set objProductList = objXMLDocument.getElementsByTagName("Product") For i=0 To (objProductList.length - 1) If (objProductList.item(i).childNodes(0).text = "") Then strWebUrl = objProductList.item(i).childNodes(1).text Exit For End If Next Set objProductList = Nothing End If Set objSrvHTTP = Nothing %> <% If "" = "" Then %> <% End If %> <% End If %>
Dränkbar pump med vortex-pumphjul för att dränera smutsigt vatten.
Tekniska specifikationer Drain 6001
Effekt 450 Watt

Max matningshöjd

5 m
Max kapacitet 7.500 l/h
Max nedsänkningsdjup 5 m
Max kornstorlek 30 mm
Pumputgång Ø 1 1/4"
Vikt ca. 4,8 kg
Art.-Nr. 112 374
EAN-Nr. 400 371 803 4820
Ca pris inkl. moms 595,00 SEK
Alla priser är rekomenderade priser inkl moms. AL-KO Ginge reserverar sig för eventuella kampanjpriser. Produktsortiment och specifikationer kan variera mellan de olika länderna. Vi förbehåller oss rätten att ändra pga tekniska förändringar. Vi reserverar oss även för misstag och feltryck.